• Positie van het gebouw t.o.v. de zon

Planopzet – Ontwerp

Uitgangspunten van de Gemeente

 • Het “kavelpaspoort” opgesteld door de gemeente Amersfoort (Basis voor de vergunningsverlening)
 • Parkeer eis
 • Beschikbare afmetingen van de kavel
 • Toegang vanaf de openbare weg (Vondellaan)
 • Overige randvoorwaarden vanuit de omgeving
 • Geluidsbelasting
 • Verkeer
 • Positionering gebouwen in de omgeving

Fase 4 - Schetsontwerp --> Voorontwerp

Op dit moment zijn we i.s.w. met de architect bezig om het schetsontwerp af te ronden na een voortgangsbespreking met de gemeente. Hiermee gaan we over naar het ontwikkelen van het Voorontwerp (VO).
Naast het voorontwerp wordt er ook gewerkt aan het concept energieplan, hierin wordt o.a. vastgelegd op welke wijze we het gebouw en de woningen willen verwarmen in het stookseizoen en koelen in de zomerperiode. Tevens hoe we kunnen voorzien in onze elektriciteitsbehoeften m.b.v. PV-(zonne)panelen.
In de slide show hierboven worden enkele schetsvoorbeelden per verdieping getoond van de woningen. Gekozen is voor een symmetrische verdeling met de woningen aan de Oost en West zijde.

Een gedeelte van het concept ontwerp kunt u bekijken in dit PDF document van 14 december 2020. Na de Kerstperiode wordt het voorontwerp door de architect afgemaakt en ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Begin januari 2021 beginnen we ook met Fase 5 - het Definitief Ontwerp.

Uitgangspunten realisatie

gemeenschappelijk
• Casco gebouw (vloeren, gevels, daken en woningscheidende wanden,
installaties e.d)
• Parkeerruimte  en mogelijke berging
• Lift en trappenhuis
• (Extra) duurzaamheid
• Basis interieur (toilet, badkamer, stelpost voor keuken)

Individueel
• Individuele wensen ten aanzien van de indeling en het afwerkingsniveau van het eigen  appartement (te bespreken met de architect en later eventueel met het door de vereniging geselecteerde bouwbedrijf)

Kavelpaspoort en bebouwingseisen

 • Appartementengebouw van maximaal vijf lagen.  De bovenste bouwlaag moet aan alle zijden 3 meter terugliggend zijn
 • Minimaal 4 appartementen
 • Oppervlakte per bouwlaag 280 m2  BVO. Inclusief ruimte voor lift en trappenhuis
 • Appartementsgrootte tussen de 60 en 120 m2 GO
 • Onder het gebouw (gedeeltelijk onder openbaar gebied) dwars ten opzichte van het woongebouw  komt een volledig ondergrondse parkeergarage
 • In de parkeergarage is ruimte voor ongeveer 12 parkeerplaatsen. Per woning 1 verplichte parkeerplaats. Daarnaast verplicht parkeerplaatsen voor bezoekers
 • Buiten de gevelrooilijn mag geen hellingbaan komen
 • Duurzaam bouwen is een eis. De appartementen krijgen geen gasaansluiting
 • Geen tuin rondom de kavel. Dit is openbare ruimte
 • Bouwplan moet voldoen aan de gestelde (wettelijke) kaders, zoals uitwerkingsplan, de gemeentelijke Welstandsnota en de gemeentelijke nota parkeren