• Positie van het gebouw t.o.v. de zon

Planopzet – Ontwerp

Uitgangspunten van de Gemeente

 • Het “kavelpaspoort” opgesteld door de gemeente Amersfoort (Basis voor de vergunningsverlening)
 • Parkeer eis
 • Beschikbare afmetingen van de kavel
 • Toegang vanaf de openbare weg (Vondellaan)
 • Overige randvoorwaarden vanuit de omgeving
 • Geluidsbelasting
 • Verkeer
 • Positionering gebouwen in de omgeving

Op de Home webpagina vindt u een link naar een filmimpressie van het Definitieve Ontwerp (okt. 2021).

Fase 6 - Technisch Ontwerp (TO of Bouwplan)

Het Voorontwerp (VO) is in maart j.l. goedgekeurd door de gemeente. In de week van 23 maart zijn we dan begonnen met de uitwerking van het Definitieve Ontwerp (DO). De vormgeving van het gebouw ligt nu vast. Afhankelijk van het af te ronden energie concept zin we nu bezig om de constructie en de bouwtechnische aspecten in te passen in het DO.
In het concept energieplan, waarin wordt o.a. vastgelegd op welke wijze we het gebouw en de woningen willen verwarmen in het stookseizoen en koelen in de zomerperiode gebaseerd op een gesloten bodem energiesysteem. Dit wordt ook Warmte Koude Opslag (WKO) genoemd. Tevens wordt bepaald hoe we kunnen voorzien in onze elektriciteitsbehoeften m.b.v. PVT-(zonne)panelen.

In de slide show hierboven worden uit de afgelopen periode enkele schetsvoorbeelden per verdieping getoond van de woningen. Gekozen is voor een symmetrische verdeling met de woningen aan de Oost en West zijde.

Het concept Definitief Ontwerp (DO) is begin juni besproken met de stadsbouwmeester en met de deelnemers. U kunt het concept ontwerp bekijken in het PDF document van 4 juni 2021. Na de vakantieperiode is het DO afgerond en is namens de CPO vereniging door de architect de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Hiermee zijn we ook gestart met Fase 6 De uitwerking van het Technisch Ontwerp (TO) ook wel Bouwplan genoemd. In deze fase bepalen de deelnemers o.a. hoe de afwerking en inrichting van hun appartement gaat worden en hun verlichtings- en elektraplan uitgewerkt.

Uitgangspunten realisatie

gemeenschappelijk
• Casco gebouw (vloeren, gevels, daken en woningscheidende wanden,
installaties e.d)
• Parkeerruimte  en mogelijke berging
• Lift en trappenhuis
• (Extra) duurzaamheid
• Basis interieur (toilet, badkamer, stelpost voor keuken)

Individueel
• Individuele wensen ten aanzien van de indeling en het afwerkingsniveau van het eigen  appartement (te bespreken met de architect en later eventueel met het door de vereniging geselecteerde bouwbedrijf)

Kavelpaspoort en bebouwingseisen

 • Appartementengebouw van maximaal vijf lagen.  De bovenste bouwlaag moet aan alle zijden 3 meter terugliggend zijn
 • Minimaal 4 appartementen
 • Oppervlakte per bouwlaag 280 m2  BVO. Inclusief ruimte voor lift en trappenhuis
 • Appartementsgrootte tussen de 60 en 120 m2 GO
 • Onder het gebouw (gedeeltelijk onder openbaar gebied) dwars ten opzichte van het woongebouw  komt een volledig ondergrondse parkeergarage
 • In de parkeergarage is ruimte voor ongeveer 12 parkeerplaatsen. Per woning 1 verplichte parkeerplaats. Daarnaast verplicht parkeerplaatsen voor bezoekers
 • Buiten de gevelrooilijn mag geen hellingbaan komen
 • Duurzaam bouwen is een eis. De appartementen krijgen geen gasaansluiting
 • Geen tuin rondom de kavel. Dit is openbare ruimte
 • Bouwplan moet voldoen aan de gestelde (wettelijke) kaders, zoals uitwerkingsplan, de gemeentelijke Welstandsnota en de gemeentelijke nota parkeren