Proclaimer en Privacyverklaring

Proclaimer

Hoewel wij bij het onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De vereniging CPO VondelStaete kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website en/of hiermee gerelateerde websites. Mocht u desondanks op deze site een document, pagina of zinsnede tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.
U kunt reageren per e-mail naar info@vondelstaete-amersfoort.nl.

© Copyright Vereniging CPO VondelStaete. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of vormgeving van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Vereniging CPO VondelStaete worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan
info@vondelstaete-amersfoort.nl.

Verwijzingen
Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten deze website toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s dan wel bij de eigenaar van het op deze pagina’s weergegevene (bijvoorbeeld handelsmerken, foto’s en logo’s).
Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij deze eigenaren.

Cookies beleid
Bij het gebruik van onze webpagina’s worden er geen cookies op uw PC, tablet of smartphone geplaatst.

Privacy verklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website, onze leden, belangstellenden en relaties. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke of andere informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit naar de inhoud van het ingevulde formulier of uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of wettelijk is vereist.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
De door u verstrekte persoonlijke gegevens zoals naam, organisatie, telefoon, e-mailadres, adres, e.d. worden door ons alleen gebruikt ten behoeve van het communicatie- of verwerkingsproces met u en/of uw organisatie.
Door u verstrekte persoonsgegevens worden niet door ons aan derden verkocht of verstrekt.
We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@vondelstaete-amersfoort.nl.
We zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek per e-mail reageren.

Aanpassen Proclamer en Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Proclaimer en Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie juli 2020.