Laatste stand van zaken -Nieuwsbrief 12 oktober

De corona pandemie heeft ook ons parten gespeeld. Een aantal leden heeft hierdoor het lidmaatschap moeten opzeggen. Maar inmiddels zijn er weer vier vaste leden en er worden gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerden. Ook is inmiddels een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit: Peer de Vries (voorzitter), Jan Willem Teunisse (secretaris/penningmeester), Ellen Bokhoven-Dreijhus (lid).

We hebben ondertussen niet stilgezeten. Na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst op 23 juli, hebben we ons vooral beziggehouden met het vastleggen van uitgangspunten van de verdere plannen en is de architect met de deelnemers bezig met het uitwerken van het schetsontwerp. Voor meer details zie onze nieuwsbrief van 12 oktober j.l.

De nadere uitwerking van het schetsontwerp zal pas plaats kunnen vinden als we met de gemeente overeenstemming hebben over de daarbij te hanteren uitgangspunten.