Stand van zaken – december 2022

Het waren drukke weken zo voor de feestdagen. Na het tekenen van de verschillende overeenkomsten door de leden, nu dus kopers, was het wachten op onder meer de technische, juridische en financiële toets door het bouwgarantie instituut Woningborg. Gelukkig ontvingen we het Woningborg certificaat afgelopen maandag de 19de in onze e-mail. Het wachten is nu op het tekenen van de verschillende hypotheken zodat z.s.m. de juridische levering van de grond bij de projectnotaris kan plaatsvinden. Daarvoor heeft eind november een planningsgesprek met de notaris plaatsgehad. Deze week zijn we ook gestart met de individuele kopersgesprekken over de inrichting en afbouw aspecten met het bouwbedrijf Van Bekkum. In januari gevolgd door gesprekken met de e-installateur over het elektra-/verlichtingsplan. Hopelijk komt er nu schot in en kunnen we voortvarend verder.

Stand van zaken – oktober-november 2022

Eind oktober werden belangrijke mijlpalen gehaald. Zo werd er overeenstemming bereikt met het Bouwbedrijf Van Bekkum over de vaste aanneemsom en de start van de bouwwerkzaamheden begin december 2022. Op de foto tijd voor ontspanning na een constructief gesprek.

En op maandag 31 oktober werd op het Stadhuis de koopovereenkomst van de grond met de gemeente ondertekend.

En er valt nog het nodige te organiseren, zoals de verschillende koopovereenkomsten met de deelnemers, de eventuele hypotheken. En binnenkort de juridische levering van de grond aan de CPO. Eind november waren de zes koopovereenkomsten voor het appartementsrecht en de individuele aannemingsovereenkomsten getekend. Het wachten is nu o.m. op het tot stand komen van de financiering en het Woningborg certificaat.

 

 

 

Stand van Zaken – September-oktober 2022

Bouw appartementen Vondelstaete van start (Persbericht)

Amersfoort – Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de bouw van het appartementencomplex aan de Vondellaan in december a.s. aanvangen. Hiermee komt een einde aan lange periode van voorbereidingen en tegenslagen en wordt de nu nog lege plek op “de hoek Vondellaan / Utrechtseweg ingevuld.

Op 3 april 2020 berichtte de Gemeente: “Gemeente Amersfoort gunt toplocatie aan CPO Vondelstaete”. Nu, twee en een half jaar later kan de bouw van start. De toekomstige bewoners, verenigd in de CPO Vondelstaete, hebben de bouw vergund aan het Amersfoortse bouwbedrijf Van Bekkum. Zij verwachten in december te kunnen aanvangen met de grondwerkzaamheden en met een bouwtijd van 14 maanden het gebouw in het eerste kwartaal van 2024 op te leveren. Hieraan vooraf gingen nogal wat ontwikkelingen die het geduld van de toekomstige bewoners op de proef stelde. Zo bleek een omvangrijk waterleidingnetwerk onder de bouwkavel noodzaak tot ingrijpende wijziging van de goedgekeurde plannen, aanvragen van nieuwe vergunningen en daarmee uitstel op uitstel.

Die noodgedwongen lange voorbereidingstijd heeft er wel toe geleid dat bij de bouw nog beter kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid en energiebesparing. De appartementen zijn zeer goed geïsoleerd (beter dan het nieuwe bouwvoorschrift aangeeft). Voor de vloerverwarming wordt gebruik gemaakt van aardwarmte door middel van een gesloten bodem energiesysteem. In de zomer kan dit tevens gebruikt worden voor koeling van de woningen. Het gebouw is niet aangesloten op het gas. Bovendien komen op het dak zonnepanelen. De energiekosten zullen minimaal zijn; het gebouw is bijna energie neutraal. Niet onbelangrijk in tijden van hoge energiekosten!

Stand van Zaken – Augustus 2022

In deze periode juli-augustus ligt ons CPO project door de bouwvak vakantie vrijwel stil. Daarnaast zijn ook een aantal van de deelnemers met vakantie. Na half augustus pakken we de projectwerkzaamheden weer in volle vaart op. Door de opgelopen vertraging t.g.v. de aangetroffen Vitens waterleiding op het bouwterrein en de gevolgen ervan voor de persoonlijke planning van de deelnemer van de begane grond woning, heeft deze deelnemer besloten de deelname in ons project te beëindigen en elders een woning te kopen. Hiermee is de begane grond woning voor een nieuwe deelnemer(s) beschikbaar gekomen. Elders op onze website kunt u zich als belangstellende aanmelden.

Stand van zaken – mei-juni 2022

In de afgelopen weken is er constructief overleg gevoerd met de gemeente over de Vitens transport waterleiding problematiek en is de gemeente bereid gevonden om voor de ondergrondse stallingsgarage akkoord te gaan met 10 parkeerplaatsen. Te zijner tijd zullen er 2 bezoekersplaatsen in het openbare gebied komen. Ook het het bestuur besloten om na het vertrek van de deelnemers van de eerste verdieping terug te gaan naar twee woningen voor deze verdieping. Inmiddels is voor de woning aan de Oostzijde een nieuwe deelnemer gevonden. En na veel vijven en zessen is er dan toch deze week een nieuwe omgevingsvergunning en kunnen we nu snel door met het project, onder meer met opstellen van de nieuwe aannemingsbegroting, de verschillende overeenkomsten, enz. Met de stijgende kosten wordt het nog een warme zomer.

Stand van zaken – februari-april 2022

In de maand januari en februari is met het bouwbedrijf Van Bekkum te Amersfoort een aantal gesprekken gevoerd om te komen tot samenwerkings- en bouwteamovereenkomst. Deze overeenkomst is in maart ondertekend door de beide partijen. Tevens zijn gesprekken gevoerd door het bouwteam met de diverse onderleveranciers over de uitwerking van het bouwplan en de hieraan verbonden realisatiekosten. Daarnaast zijn met de gemeente en Vitens gesprekken gevoerd om uit de ontstane impasse vanwege de te dicht bij ons bouwkavel gelegen water transportleidingen te komen, zodat we duidelijkheid hebben over mogelijke risico’s en gevolgen.
Nu in mei ziet er naar uit dat we snel verder kunnen met de bouwfase.

Daarnaast zijn we druk bezig met de concept splitsingsakte, de koopovereenkomst(en) voor de appartementsrechten, enz.
Door de ontstane vertragingen en om persoonlijke redenen heeft een deelnemer moeten besluiten om hun deelname te beëindigen. Het bestuur heeft besloten om deze woning op de eerste verdieping op te splitsen in twee woningen, vergelijkbaar met de woningen op de 2de en 3de verdieping. Er dus een nieuwe mogelijkheid voor twee nieuwe kandidaat deelnemers om zich aan te melden. Update: Op dit moment (12-6-2022) is alleen de woning aan de westzijde nog beschikbaar.

Stand van Zaken – Oktober-Januari 2022

In ons project vliegt de tijd snel voorbij, mede doordat er in veel tijd in gaat zitten en we er soms niet aan toekomen om de website bij te werken, zoals de afgelopen weken.

Wat is er de afgelopen periode gebeurt. Eind augustus is de omgevingsvergunning bij het vergunningenloket ingediend. Al redelijk snel werd gemeld dat de gemeente hiervoor nog een extra zes weken voor nodig had en we voor 7 december 2021 een besluit konden verwachten. In die periode zijn door het bestuur en de architect succesvolle presentaties en gesprekken gevoerd met de Erfgoed en Welstandscommissie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de architectuur van het gebouw. In  deze periode is ook een informatiefolder bij de omwonenden van het kavel huis aan huis verspreid. Gelijkertijd zijn ook selectie gesprekken gevoerd met de twee beoogde bouwbedrijven. Inmiddels is onze keuze gemaakt en is het bestuur in gesprek met het beoogde bouwbedrijf om te komen tot een samenwerkings- & bouwteamovereenkomst en tot de juiste elementenbegroting i.s.w. met de architect en de bouwkostenadviseur.

In de kerstperiode bleek er twijfel te zijn over de juiste plaats waar een hoofdwaterleiding loopt over het (bouw)terrein en welke dit invloed dit zou hebben over de plaats waar de ondergrondse parkeergarage is gesitueerd. Daartoe zijn nu graafwerkzaamheden verricht, zie foto.

In dit nieuwe jaar hopen we in januari met de gemeente de koopovereenkomst voor de grond af te ronden en de koopovereenkomst met de deelnemers voor de appartementsrechten. De komende maanden dient er nog veel te gebeuren voordat we met de bouw kunnen beginnen begin mei.

Stand van zaken – augustus/september

Na de vakantieperiode heeft de architect halverwege augustus het Definitief Ontwerp afgerond en namens de CPO Vereniging de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Daarnaast hebben we in het kader van het selectietraject de twee CPO projecten aan de Rubenslaan bezocht. Dat was zeer leerzaam bij de onze eigen keuze van de te gebruiken materialen en afwerking voor onze eigen basis appartementen. Inmiddels heeft een presentatie door de architect aan de Erfgoed & Welstandscommissie plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat de entree van het gebouw en de stallingsgarage meer in één lijn zal worden gebracht.

In oktober vervolgen we het selectie traject van de twee overgebleven bouwbedrijven en hopen dit begin november af te kunnen ronden met een samenwerkings- en bouwteam overeenkomst. Dan kunnen ook de bouwvoorbereidingen verder in gang worden gezet. Tevens zal ook begin oktober een voortgangsgesprek met de gemeentelijke projectleider plaats vinden.
Op ons programma staat ook een aantal acties om de naaste omwonenden nader te informeren over onze bouwplannen naast publicaties op onze facebook pagina en andere wijk/buurt websites.

Stand van zaken – juni/juli

Deze tijdsperiode stond in het teken van een belangrijke bouwkundige verandering door het verplaatsen van de liftschacht en het toepassen van twee leidingen schachten naast de scheidingsmuur van de woningen.
Tevens zijn keuzes gemaakt voor de geveluitvoeringen en de raampartijen. De veranderingen zijn doorgenomen met de stadsarchitect. En is er verder gewerkt aan het energie concept. Begin juli werden we als deelnemers verrast doordat de brandweer niet akkoord ging met de voorgestelde brand vluchtwegen. Dit noodzaakt ons een voorstel uit te werken met aan de zuidzijde een spiltrap vluchtroute, hetgeen ten koste gaat van oppervlak van de loggia’s met een paar m2.
Daarnaast werd in afwachting van de formele goedkeuring van het Definitief Ontwerp door de gemeente, alvast de volgende Fase 6 Technisch Ontwerp opgestart. Hierin gaan we o.a.verder met de selectie van de aannemer (Bouwbedrijf) die ons project gaat bouwen.