Januari – Stand van Zaken

Na de kerstvakantie ontvingen we over het 1ste voorontwerp een aantal vragen en opmerkingen van o.a. de stadsarchitect. Op 16 december hebben we een 2de concept versie van het voorontwerp met de gemeentelijke deskundigen besproken. Het aangepaste voorontwerp is op 25 januari opnieuw ingediend bij de gemeente, zie de webpagina Planopzet – Ontwerp. Begin januari hebben we als bestuur oriënterende gesprekken gevoerd met een drietal bouwbedrijven teneinde later in het project een definitieve onderbouwde keuze te kunnen maken. Daarnaast hebben we ten behoeve van het Definitieve Ontwerp de firma Snetselaar ingehuurd voor de constructeurswerkzaamheden en voor de bouwkosten beoordelingen en bouwkundige adviezen dhr Jos Hartman van Bouwformaat. En afgelopen week konden we 2 nieuwe deelnemers aan ons project verwelkomen. Hetgeen betekent dat nu alleen nog het begane grond appartement beschikbaar is.
In afwachting van de beoordeling door de gemeente starten we deze week ook met de voorbereidingen voor het Definitief Ontwerp of te wel Fase 5 van het bouwproject.

December – Stand van zaken

Het laatste nieuwsbericht stamt alweer uit oktober. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Met name is er hard gewerkt aan het schets- en voorontwerp. Hiertoe zijn een aantal voortgangsgesprekken met de gemeente gevoerd over de architectuur van het gebouw en zijn een aantal zaken uitgezocht, zoals toegang tot de ondergrondse parkeergarage, een meer dynamische vormgeving van het gebouw, gesloten bodem energiesysteem. Mede op verzoek van de gemeente is nu gekozen voor een meer asymmetrisch ontwerp waarbij vanwege de duurzaamheidseisen en de daarvoor benodigde PV(T) dakpanelen de schuine dakvorm is verlaten voor een meer platter dak. Dit ontwerp is afgelopen woensdag 16 december voorgelegd aan de gemeente, zie de webpagina Planopzet (link). Na de Kerstvakantie zal het voorontwerp verder worden aangepast zodat we hierover eind januari 2021 goedkeuring van de gemeente kunnen verkrijgen. Inmiddels zijn wij ons ook aan het  oriënteren op bouwfirma’s met wie we ons project willen realiseren. In januari 2021 starten we tevens met het Definitief Ontwerp of te wel Fase 5 van het bouwproject. Parallel hieraan starten we de selectie van o.a. het bouwbedrijf om ons gebouw te bouwen.

De afgelopen weken hebben we ook gesproken met een 2-tal andere CPO besturen over hun ervaringen in hun bouwproject van een appartementengebouw. Van hun opgedane ervaringen kunnen we goed en nuttig gebruikmaken in ons project.

Laatste stand van zaken -Nieuwsbrief 12 oktober

De corona pandemie heeft ook ons parten gespeeld. Een aantal leden heeft hierdoor het lidmaatschap moeten opzeggen. Maar inmiddels zijn er weer vier vaste leden en er worden gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerden. Ook is inmiddels een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit: Peer de Vries (voorzitter), Jan Willem Teunisse (secretaris/penningmeester), Ellen Bokhoven-Dreijhus (lid).

We hebben ondertussen niet stilgezeten. Na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst op 23 juli, hebben we ons vooral beziggehouden met het vastleggen van uitgangspunten van de verdere plannen en is de architect met de deelnemers bezig met het uitwerken van het schetsontwerp. Voor meer details zie onze nieuwsbrief van 12 oktober j.l.

De nadere uitwerking van het schetsontwerp zal pas plaats kunnen vinden als we met de gemeente overeenstemming hebben over de daarbij te hanteren uitgangspunten.

Ondertekenen reserveringsovereenkomst CPO Kavel

Afgelopen donderdag 23 juli heeft het bestuur in het bijzijn van de projectleider van het gebied De Lichtenberg de reserveringsovereenkomst met de gemeente ondertekend. Zie hier een foto met het bestuur.

Met de ondertekening start Fase 4 Het maken van het schets- en voorontwerp van het gebouw door onze architect. Daarnaast moeten nog allerlei andere zaken worden geregeld zoals voorfinanciering van de plankosten, e.d.