Blog/laatste nieuws

Stand van Zaken – Oktober-Januari 2022

In ons project vliegt de tijd snel voorbij, mede doordat er in veel tijd in gaat zitten en we er soms niet aan toekomen om de website bij te werken, zoals de afgelopen weken.

Wat is er de afgelopen periode gebeurt. Eind augustus is de omgevingsvergunning bij het vergunningenloket ingediend. Al redelijk snel werd gemeld dat de gemeente hiervoor nog een extra zes weken voor nodig had en we voor 7 december 2021 een besluit konden verwachten. In die periode zijn door het bestuur en de architect succesvolle presentaties en gesprekken gevoerd met de Erfgoed en Welstandscommissie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de architectuur van het gebouw. In  deze periode is ook een informatiefolder bij de omwonenden van het kavel huis aan huis verspreid. Gelijkertijd zijn ook selectie gesprekken gevoerd met de twee beoogde bouwbedrijven. Inmiddels is onze keuze gemaakt en is het bestuur in gesprek met het beoogde bouwbedrijf om te komen tot een samenwerkings- & bouwteamovereenkomst en tot de juiste elementenbegroting i.s.w. met de architect en de bouwkostenadviseur.

In de kerstperiode bleek er twijfel te zijn over de juiste plaats waar een hoofdwaterleiding loopt over het (bouw)terrein en welke dit invloed dit zou hebben over de plaats waar de ondergrondse parkeergarage is gesitueerd. Daartoe zijn nu graafwerkzaamheden verricht, zie foto.

In dit nieuwe jaar hopen we in januari met de gemeente de koopovereenkomst voor de grond af te ronden en de koopovereenkomst met de deelnemers voor de appartementsrechten. De komende maanden dient er nog veel te gebeuren voordat we met de bouw kunnen beginnen begin mei.

Stand van zaken – augustus/september

Na de vakantieperiode heeft de architect halverwege augustus het Definitief Ontwerp afgerond en namens de CPO Vereniging de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Daarnaast hebben we in het kader van het selectietraject de twee CPO projecten aan de Rubenslaan bezocht. Dat was zeer leerzaam bij de onze eigen keuze van de te gebruiken materialen en afwerking voor onze eigen basis appartementen. Inmiddels heeft een presentatie door de architect aan de Erfgoed & Welstandscommissie plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat de entree van het gebouw en de stallingsgarage meer in één lijn zal worden gebracht.

In oktober vervolgen we het selectie traject van de twee overgebleven bouwbedrijven en hopen dit begin november af te kunnen ronden met een samenwerkings- en bouwteam overeenkomst. Dan kunnen ook de bouwvoorbereidingen verder in gang worden gezet. Tevens zal ook begin oktober een voortgangsgesprek met de gemeentelijke projectleider plaats vinden.
Op ons programma staat ook een aantal acties om de naaste omwonenden nader te informeren over onze bouwplannen naast publicaties op onze facebook pagina en andere wijk/buurt websites.

Stand van zaken – juni/juli

Deze tijdsperiode stond in het teken van een belangrijke bouwkundige verandering door het verplaatsen van de liftschacht en het toepassen van twee leidingen schachten naast de scheidingsmuur van de woningen.
Tevens zijn keuzes gemaakt voor de geveluitvoeringen en de raampartijen. De veranderingen zijn doorgenomen met de stadsarchitect. En is er verder gewerkt aan het energie concept. Begin juli werden we als deelnemers verrast doordat de brandweer niet akkoord ging met de voorgestelde brand vluchtwegen. Dit noodzaakt ons een voorstel uit te werken met aan de zuidzijde een spiltrap vluchtroute, hetgeen ten koste gaat van oppervlak van de loggia’s met een paar m2.
Daarnaast werd in afwachting van de formele goedkeuring van het Definitief Ontwerp door de gemeente, alvast de volgende Fase 6 Technisch Ontwerp opgestart. Hierin gaan we o.a.verder met de selectie van de aannemer (Bouwbedrijf) die ons project gaat bouwen.

Stand van zaken – April/Mei

De tijd gaat snel en het uitwerken van het Definitief Ontwerp vergt meer tijd dan verwacht. Vaak moeten we wachten op antwoorden van de gemeente. De uitwerking van het energie plan verwachten we de laatste week van mei. Op dit moment vindt er een inhoudelijke discussie plaats met de deelnemers over de bouwtechnische aspecten t.g.v. van het concept energieplan. Aangezien dit gevolgen heeft over de indeling van 2 woningen aan de Westzijde.
Ook heeft een laatste deelnemer afgehaakt omdat ze elders een woning hebben gekocht. Update 7-6-21: inmiddels is deze woning (begane grond) aan een nieuwe deelnemer toegewezen.

Stand van Zaken – Februari/Maart

In februari hebben we 2 nieuwe deelnemers verwelkomd in onze CPO vereniging. Op 23 februari is er een ledenvergadering gehouden met als belangrijkste punten de toelichting op het voorontwerp door de architect en de instelling van enkele werkgroepen. Ook is gestart met het selectietraject voor o.a. de installatie adviseur voor het maken van een duurzaam energie concept. Het op 25 januari bij de gemeente ingediende voorontwerp is afgelopen vrijdag 5 maart met de gemeentelijke vertegenwoordigers in een online meeting besproken en in grote lijnen goedgekeurd. De komende weken worden enkele belangrijke aspecten nog bilateraal met de gemeentelijke adviseurs nader uitgewerkt. E.e.a. houdt in dat we nu op volle kracht verder gaan met de uitwerking van het Definitieve Ontwerp. Verder wordt nu ook belangrijk om het duurzame energieplan verder uit te werken. Daarnaast staat ook de afronding van het selectietraject van het bouwbedrijf op de rol.

Januari – Stand van Zaken

Na de kerstvakantie ontvingen we over het 1ste voorontwerp een aantal vragen en opmerkingen van o.a. de stadsarchitect. Op 16 december hebben we een 2de concept versie van het voorontwerp met de gemeentelijke deskundigen besproken. Het aangepaste voorontwerp is op 25 januari opnieuw ingediend bij de gemeente, zie de webpagina Planopzet – Ontwerp. Begin januari hebben we als bestuur oriënterende gesprekken gevoerd met een drietal bouwbedrijven teneinde later in het project een definitieve onderbouwde keuze te kunnen maken. Daarnaast hebben we ten behoeve van het Definitieve Ontwerp de firma Snetselaar ingehuurd voor de constructeurswerkzaamheden en voor de bouwkosten beoordelingen en bouwkundige adviezen dhr Jos Hartman van Bouwformaat. En afgelopen week konden we 2 nieuwe deelnemers aan ons project verwelkomen. Hetgeen betekent dat nu alleen nog het begane grond appartement beschikbaar is.
In afwachting van de beoordeling door de gemeente starten we deze week ook met de voorbereidingen voor het Definitief Ontwerp of te wel Fase 5 van het bouwproject.

December – Stand van zaken

Het laatste nieuwsbericht stamt alweer uit oktober. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Met name is er hard gewerkt aan het schets- en voorontwerp. Hiertoe zijn een aantal voortgangsgesprekken met de gemeente gevoerd over de architectuur van het gebouw en zijn een aantal zaken uitgezocht, zoals toegang tot de ondergrondse parkeergarage, een meer dynamische vormgeving van het gebouw, gesloten bodem energiesysteem. Mede op verzoek van de gemeente is nu gekozen voor een meer asymmetrisch ontwerp waarbij vanwege de duurzaamheidseisen en de daarvoor benodigde PV(T) dakpanelen de schuine dakvorm is verlaten voor een meer platter dak. Dit ontwerp is afgelopen woensdag 16 december voorgelegd aan de gemeente, zie de webpagina Planopzet (link). Na de Kerstvakantie zal het voorontwerp verder worden aangepast zodat we hierover eind januari 2021 goedkeuring van de gemeente kunnen verkrijgen. Inmiddels zijn wij ons ook aan het  oriënteren op bouwfirma’s met wie we ons project willen realiseren. In januari 2021 starten we tevens met het Definitief Ontwerp of te wel Fase 5 van het bouwproject. Parallel hieraan starten we de selectie van o.a. het bouwbedrijf om ons gebouw te bouwen.

De afgelopen weken hebben we ook gesproken met een 2-tal andere CPO besturen over hun ervaringen in hun bouwproject van een appartementengebouw. Van hun opgedane ervaringen kunnen we goed en nuttig gebruikmaken in ons project.

Laatste stand van zaken -Nieuwsbrief 12 oktober

De corona pandemie heeft ook ons parten gespeeld. Een aantal leden heeft hierdoor het lidmaatschap moeten opzeggen. Maar inmiddels zijn er weer vier vaste leden en er worden gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerden. Ook is inmiddels een nieuw bestuur aangetreden bestaande uit: Peer de Vries (voorzitter), Jan Willem Teunisse (secretaris/penningmeester), Ellen Bokhoven-Dreijhus (lid).

We hebben ondertussen niet stilgezeten. Na de ondertekening van de reserveringsovereenkomst op 23 juli, hebben we ons vooral beziggehouden met het vastleggen van uitgangspunten van de verdere plannen en is de architect met de deelnemers bezig met het uitwerken van het schetsontwerp. Voor meer details zie onze nieuwsbrief van 12 oktober j.l.

De nadere uitwerking van het schetsontwerp zal pas plaats kunnen vinden als we met de gemeente overeenstemming hebben over de daarbij te hanteren uitgangspunten.

Ondertekenen reserveringsovereenkomst CPO Kavel

Afgelopen donderdag 23 juli heeft het bestuur in het bijzijn van de projectleider van het gebied De Lichtenberg de reserveringsovereenkomst met de gemeente ondertekend. Zie hier een foto met het bestuur.

Met de ondertekening start Fase 4 Het maken van het schets- en voorontwerp van het gebouw door onze architect. Daarnaast moeten nog allerlei andere zaken worden geregeld zoals voorfinanciering van de plankosten, e.d.